top of page

ymgynghoriaeth

consultancy

Dyma'r math o waith y byddaf yn ymgymryd â hwy fel ymgynghoriaeth broffesiynnol, yn defnyddio'n agos i ddeugain mlynedd o brofiad fel pensaer a'r byd celfyddydol

 

Mae gen i nifer o unigolion a chwmnïau y byddaf yn cydweithio â nhw yn aml er mwyn medru cynnig tîm pan fo galw.

The following is the sort of work I undertake as a professional consultancy, using almost forty years' experience as an architect and with the creative world.

 

I have a range of individuals and firms that I collaborate with regularly in order to put forward a team for projects when required.

trwodd.png
P042_carmel.004.jpg
122 cywain.png
Water Droplets
Budding Tree

dehongli

wedi ei seilio ar natur y 'lle', ble mae'r ymateb yn rheoli'r ffurf; sefydlu gofynion, cyfyngiadau a chwilio am bosibiliadau gwreiddiol a chyffrous

 

 • dichonoldeb a dewisiadau

 • strategaeth ddehongliadol

 • dylunio profiad dehnongli (+ ar y cyd â phenseiri)

 • gweinyddu gwaith creu a gosod arddangosfa

 • creu tîm i ymchwilio

 • dewis a golygu delweddau, dogfennau a gwrthrychau

 • trefnu gwaith fideo, sain, cyfrifiadur a thestun

 • trafod a chytuno gweinyddiad tymor hir

interpretation

based on the nature of the 'place', where the response dictates the form; establish needs, limitations; search for original and exiting possibilities

 

 • feasibility and options

 • interpretive strategy

 • interpretation experience design (+ jointly with architects)

 • administer creation and installation of exhibition

 • put together research team

 • select and edit images, documents and artefacts

 • organise video, audio, digital and text material

 • discuss and agree longer term administration

gwaith arall

ar yr un egwyddorion a'r uchod, mi fyddai'n ymgymryd a gwaith tebyg mewn meysydd eraill, megis:

 

 • parc chwarae cymunedol newydd

 • adnewyddu neuadd bentref

 • darpariaeth sgwter trefol

 • ymgynghori lleol (gyda phenseiri)

 • creu canolfan dechnegol gymunedol mewn hen ysgol

 

 

other work

on the same principles as above, I undertake similar work in other related fields, such as:

 

 

 • new community play park

 • renew community hall

 • new urban scooter faciliity

 • local consultation (with architects)

 • develop an old school into a new community technology centre

 

© 2014 - 2023 huw meredydd owen / Wix.com

bottom of page